;

5 najczęstszych błędów, jakie popełniają pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że w pierwszym kwartale 2023 ponad milion obcokrajowców świadczyło legalną pracę w Polsce. Jest to rekordowa liczba w porównaniu do lat ubiegłych. Największą grupę aktywnych zawodowo cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy.

Wiele przedsiębiorstw w Polsce mierzy się z niedoborem kadr. Najczęstszym problemem jest znalezienie pracowników niższego i średniego szczebla, w tym także wykwalifikowanych specjalistów. Postępujące zmiany demograficzne i tym samym malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym przyczyniają się do coraz mniejszej liczby kandydatów na rodzimym rynku pracy, dlatego zatrudnienie cudzoziemców jest rozwiązaniem, z którego coraz chętniej korzystają polscy przedsiębiorcy. Pracownicy zza granicy skutecznie i szybko wypełniają luki kadrowe, tym samym pozwalają zachować ciągłość pracy. Jest to szczególnie istotne w dużych firmach produkcyjnych.

Zatrudnienie cudzoziemców wiąże się nierzadko ze skomplikowanymi formalnościami. O ile obywatele Unii Europejskiej mogą pracować w Polsce na tych samych zasadach, co Polacy, to już pierwsze trudności pojawiają się w momencie decyzji o zatrudnieniu obcokrajowca spoza UE. Oto 5 najczęstszych błędów, jakie popełniają pracodawcy przy zatrudnianiu osób z zagranicy.

1. Brak dokładnej weryfikacji pobytu cudzoziemca przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Sama plastikowa karta pobytu nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy. Pracodawca przed zatrudnieniem powinien uzyskać od cudzoziemca decyzję, która uprawniała go do otrzymania tej karty i która potwierdza jego możliwości dostępu do rynku pracy. Kopię tej decyzji pracodawca przechowuje w aktach osobowych.

2. Niezgodność dokumentu legalizującego pracę z warunkami zatrudnienia wskazanymi w umowie.

Pracodawca, który planuje wprowadzić zmiany w umowie zawartej z cudzoziemcem (np. zmiana stanowiska, obniżenie wynagrodzenia czy wymiaru czasu pracy), powinien uprzednio upewnić się, czy nie wymaga to zmiany lub przeprowadzenia nowej procedury legalizacyjnej. Praca musi być zgodna z wydanym dokumentem zezwalającym na pracę.

3. Brak tłumaczenia dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej, w języku, który będzie dla niego zrozumiały.

4. Zatrudnienie cudzoziemca przed wydaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę.

Samo złożenie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego nie oznacza uzyskania tych zezwoleń. Często proces wydania dokumentów trwa długo, urząd również może odmówić wpisu oświadczenia do centralnej Ewidencji czy wydania zezwolenia. Zatrudnienie może nastąpić dopiero gdy zezwolenie czy oświadczenie zostało wydane.

5.  Niepowiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu/niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Pracodawca ma obowiązek w terminie 7 dni od daty ważności oświadczenia pisemnie powiadomić PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców to trudny i złożony proces, wymagający czasu oraz wiedzy merytorycznej. Job Impulse od lat jest wparciem zarówno dla firm, przedsiębiorców, jak i samych obcokrajowców. Nasi eksperci pomagają w procesie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce na każdym etapie jego pracy.

Polecane artykuły