;

Zatrudnianie oraz legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców – ważne zmiany

Zatrudnianie oraz legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców wiążą się z wieloma urzędowymi procesami, które często ulegają zmianie. Nie inaczej było w 2022 r., dlatego zebraliśmy dla Was wszystkie najważniejsze informacje.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców – najważniejsze zmiany

Zezwolenie na pobyt czasowy – od 9 lipca 2022 r.

Obowiązuje łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Możliwość uproszczonej legalizacji pobytu to forma wsparcia dla społeczeństwa białoruskiego, które od sierpnia 2020 r. doświadcza w swoim kraju represji.

Zmiana opłat od 12 lipca 2022 r.

Wzrosła wysokość opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 100 zł. To kolejna ważna zmiana określająca, jak wygląda legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców, której warto być świadomym.

Powiadomienie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – od 15 lipca 2022 r.

W powiadomieniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi należy dodatkowo wskazać:

 • miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu.

Praca nie będzie mogła zostać powierzona w wymiarze / wynagrodzeniu niższym niż wskazany w powiadomieniu. ZUS będzie dodatkowo udostępniać dane o objęciu ubezpieczeniami społecznymi obywateli Ukrainy Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Elektroniczny dokument – od 23 lipca 2022 r.

Elektroniczny dokument Diia.pl, będący w posiadaniu obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, spełnia rolę dokumentu potwierdzającego jego legalny pobyt na terytorium Polski i służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), do przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, a także przekraczania jej granic zewnętrznych. To pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt.

Wydanie lub wymiana dokumentów – od 29 lipca 2022 r.

29 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. poz. 1583).

Obecnie stawka opłaty za wydanie lub wymianę dokumentu wynosi w przypadku:

 • karty pobytu (w tym karty pobytu wydawanej z urzędu bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) – 100 zł
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 350 zł
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 100 zł
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł

Stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku jego utraty lub zniszczenia z winy cudzoziemca obecnie wynosi:

 • karty pobytu – 200 zł
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 700 zł
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 200 zł
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł

Obecnie stawka opłaty za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej jego utraty lub zniszczenia z winy cudzoziemca wynosi:

 • karty pobytu – 300 zł
 • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1050 zł
 • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 300 zł
 • dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” – 300 zł

Nie uległa zmianie względem dotychczasowego stanu prawnego wysokość opłaty za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i wynosi 50 zł. W dalszym ciągu opłaty uiszcza się w kasie organu wydającego dokument albo na jego rachunek bankowy.

Polecane artykuły