;

Jak uzyskać numer PESEL niezbędny do rozliczenia PIT? / як отримати номер PESEL, необхідний для розрахунку PIT? / как получить номер PESEL, необходимый для расчета PIT?

Zebraliśmy dla Was wszystkie informacje, dzięki których dowiedzie się, jak uzyskać numer PESEL, który jest niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego od osób prywatnych (PIT).

A. Podstawowe informacje – Jak uzyskać numer PESEL?

PL

Od 1 czerwca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Co to oznacza w praktyce?

 1. Urzędnicy gminni mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
 2. Płatnicy nie będą mogli składać informacji z błędnymi identyfikatorami podatkowymi pracowników – cudzoziemców, uprawnionych do ubiegania się o nr PESEL do celów podatkowych (zwłaszcza nie będą mogli składać informacji z szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).
 3. Podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym:
 • będą mogli użyć nr PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT,
 • będą mogli złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl,
 • będą mogli skorzystać z ulg i odliczeń oraz otrzymać zwrot nadpłaty podatku.

WAŻNE: Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL:

 • Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy dotychczas posługujący się numerem NIP w sytuacji, kiedy prawidłowym identyfikatorem był PESEL, bądź nieposiadający jeszcze żadnego numeru identyfikacji podatkowej będą mieć 30 dni od dnia wejścia w życie Ustawy na uzyskanie numeru PESEL, po tym okresie posługiwanie się numerem NIP nie będzie możliwe.
 • Cudzoziemcy, którzy dopiero przyjadą do Polski po 1 czerwca br., będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, będą zobowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca zamieszkania. Cudzoziemcy z tzw. krajów trzecich posiadają obowiązek dokonania meldunku najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do miejsca zamieszkania. Numer PESEL zostanie nadany wraz z dopełnieniem tego obowiązku. Z perspektywy podatkowej, ważne jest, aby numer PESEL został nadany najpóźniej do momentu złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia lub dokonania pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Na podstawie ww. wszyscy pracownicy muszą posiadać numer PESEL.

 

Jak uzyskać numer PESEL mogą cudzoziemcy w Polsce?

 

Opcja 1:  Jeśli cudzoziemiec mieszka w Polsce, ma umowę najmu mieszkania (pokoju), to może się zameldować – wtedy automatycznie dostanie numer PESEL.

 

Opcja 2:  Jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, to musi przygotować następujące dokumenty w celu uzyskania numeru PESEL:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL ze wskazaniem w p.7 wniosku: „Do celów podatkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)” – w załączniku wzór wniosku;
 • dokumenty, potwierdzające tożsamość, legalny pobyt i inne dane, które wpisane we wniosku;
 • pozwolenie na pracę lub/oraz umowa o pracę (zlecenie);
 • złożenie wniosku w urzędzie gminy

Usługa jest bezpłatna.

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL,  to cudzoziemiec od razu dostanie powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Bądź na bieżąco z informacjami!

UA

1 червня 2021 року набули чинності зміни до Закону про засади реєстрації та ідентифікації платників податків щодо визначення платників податків, податковим ідентифікатором яких є PESEL

Що це означає на практиці?

1.       Муніципальні службовці можуть присвоїти номери PESEL іноземцям за їхнім запитом.

2.      Платники не зможуть подати інформацію з неправильними податковими ідентифікаційними номерами працівників – іноземців, які мають право подати заявку на отримання номера PESEL для цілей оподаткування (зокрема, вони не зможуть подати інформацію з кількістю однакових цифр, включаючи одиниці та дев’ятки).

3.      Платникам податків легше розрахуватися з податковою:

 • матимуть змогу використовувати номер PESEL для входу в службу Twój e-PIT,
 • матимуть змогу подати податкову декларацію за допомогою безкоштовного додатку e-Deklaracje, доступного на podatki.gov.pl,
 • зможуть скористатися пільгами, відрахуваннями та отримати надмір податку.

ВАЖЛИВО: платники податків, чий ідентифікатор є PESEL і які використовували NIP до дати набрання чинності закону, мають 30 днів, щоб змінити свій NIP на PESEL:

 • Згідно з новими законами, платники податків, які досі використовували номер NIP у ситуації, коли номер PESEL був правильним ідентифікатором, або які ще не мають ідентифікаційного податкового номера, матимуть 30 днів із дати набрання чинності закону для отримання номера PESEL, після закінчення цього періоду використання номера NIP буде неможливим. 
 • Іноземці, які приїдуть до Польщі лише після 1 червня цього року, і є громадянами країни-члена Європейського Союзу, Європейської економічної зони чи Швейцарії, повинні будуть зареєструватися за місцем постійного чи тимчасового проживання не пізніше 30 дня з дня їх прибуття до місця проживання. Іноземці з т. зв третьої країни зобов’язані зареєструватися не пізніше четвертого дня з дня прибуття до місця проживання. Номер PESEL буде видано разом із виконанням цього зобов’язання. З точки зору оподаткування важливо, щоб номер PESEL було видано не пізніше, ніж буде подано першу декларацію, інформацію чи заяву, або здійснено перший платіж податку чи авансовий платіж податку.

На підставі вищезазначеного всі працівники повинні мати номер PESEL.

 

Як отримати номер PESEL:

 

Варіант 1: Якщо іноземець живе в Польщі, має договір оренди квартири (кімнати), він може зареєструватися – тоді він автоматично отримає номер PESEL.

 

Варіант 2: Якщо іноземець не може зареєструватися, він повинен підготувати наступні документи, щоб отримати номер PESEL:

 • заяву на отримання номера PESEL, вказавши в пункті 7 заяви: „Do celów podatkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)”- шаблон заяви у вкладенні;
 • документи, що підтверджують особу, законне перебування та інші дані, внесені до заяви;
 • дозвіл на роботу та/або трудовий договір (доручення);
 • подання заявки до адміністрації ґміни.

Послуга безкоштовна.
Службовець одразу прийме вашу заяву. Якщо є підстави для надання номера PESEL, іноземець одразу отримує підтвердження про надання номера PESEL.

RU

1 июня 2021 года вступила в силу поправка к Закону о правилах учета и идентификации налогоплательщиков и плательщиков налогов в части определения налогоплательщиков, налоговый идентификатор которых является PESEL.

Что это значит на практике?

 1. Должностные лица гмины могут присвоить номер PESEL иностранцам на основании их заявления.
 2. Плательщики не смогут подавать сведения с неверными налоговыми идентификаторами работников – иностранцев, имеющих право претендовать на получение номера PESEL для целей налогообложения (в частности, не смогут подавать сведения с количеством одинаковых цифр, в том числе и девятки).
 3. Налогоплательщикам будет проще рассчитаться с налоговой инспекцией:
 • смогут использовать свой номер PESEL для входа в систему  Twój e-PIT,
 • смогут подавать налоговую декларацию, используя бесплатное приложение электронных деклараций, доступное на сайте podatki.gov.pl,
 • смогут воспользоваться льготами, вычетами и получить возврат налога.

ВАЖНО: Налогоплательщики, которые имеют PESEL и которые использовали NIP до вступления в силу правил, имеют 30 дней, чтобы сменить NIP на PESEL:

 • В соответствии с новыми правилами, налогоплательщики, которые использовали номер NIP в ситуации, когда правильным идентификатором был PESEL, или у которых еще нет идентификационного номера налогоплательщика, будут иметь 30 дней с даты вступления в силу Закона для получения номерa PESEL, по истечении этого периода использование номера NIP будет невозможно.
 • Иностранцы, которые прибыли в Польшу после 1 июня 2021 года, являющиеся гражданами государства – члена Европейского Союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, должны будут зарегистрироваться по месту постоянного или временного проживания не позднее 30 дней со дня прибытия в место жительства. Иностранцы – граждане стран третьих обязаны зарегистрироваться не позднее четвертого дня после прибытия по месту жительства. Номер PESEL будет присвоен вместе с выполнением этого обязательства. С налоговой точки зрения важно, чтобы номер PESEL был присвоен не позднее момента подачи первой декларации, налоговой декларации, информации или выписки или внесения первого налогового платежа или налогового аванса.

На основании вышеизложенного все сотрудники должны иметь номер PESEL.

Как получить номер PESEL:

Вариант 1: Если иностранец проживает в Польше, имеет договор аренды квартиры (комнаты), он может зарегистрироваться – тогда он автоматически получает номер PESEL.

Вариант 2: Если иностранец не может зарегистрироваться, он должен подготовить следующие документы для получения номера PESEL:

 • заявление на получение номера PESEL с указанием в пункте 7 заявления: „Do celów podatkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)”- образец заявления прилагается;
 • документы, удостоверяющие личность, место жительства и другие данные, указанные в заявлении;
 • разрешение на работу и/или трудовой договор (мандат);
 • подача заявления в администрацию гмины;

Услуга бесплатная.

Работник гмины примет вашу заявку сразу. При наличии основания для присвоения номера PESEL иностранец немедленно получит подтверждение о присвоении номера PESEL.


B. Uchodźcy / Біженці / Беженцы

PL

Numer PESEL może uzyskać każda osoba, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła do Polski z terytorium Ukrainy lub poprzez inne kraje w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i:

 • ma obywatelstwo Ukrainy lub
 • jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub polskiego, lub,
 • ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub,
 • jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka.

O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy:

 1. posiadają:
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • zgodę na pobyt tolerowany;
 2. złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub ktoś złożył taki wniosek w ich w imieniu;
 3. zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje dotyczą.

Jak uchodźcy w Polsce mogą uzyskać nr PESEL?

Należy przygotować:

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podane są we wniosku (w tym tożsamość). Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada takiego dokumentu, to podpisane przez niego wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.
  Jeśli wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)

Wniosek należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Wniosek może zostać złożony w dowolnym urzędzie gminy – po jego złożeniu wydany zostanie wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

Usługa jest bezpłatna.
Jeżeli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie.

UA

Номер PESEL може отримати будь-яка особа, яка з 24 лютого 2022 року прибула до Польщі з території України чи через інші країни у зв’язку з бойовими діями в Україні та:

 • має громадянство України або
 • є чоловіком/дружиною громадянина України, але не має громадянства України або Польщі, або
 • має громадянство України та карту поляка або
 • є членом найближчої родини особи, яка має громадянство України та карту поляка.

Громадяни України не можуть претендувати на номер PESEL, якщо:

 1. мають:
  • дозвіл на постійне проживання,
  • дозвіл на тимчасове проживання,
  • дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
  • статус біженця,
  • додатковий захист,
  • дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань,
  • згоду на толерантне перебування;
 1. в Республіці Польща подали заяви про міжнародний захист або хтось подав таку заяву від їх імені;
 2. заявили про свій намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або тих, кого ці декларації стосуються.

Як отримати номер PESEL:

Потрібно приготувати:

 • Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом.
 • Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно заяві про те, що ваші дані вірні. Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною.
 • Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота)

Заява повинна бути подана особисто. Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців.

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова, крім випадків, коли її особа встановлюється на підставі заяви. Заяву від імені дитини подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

Заяву можна подати в адміністрацію будь-якої ґміни – після її подачі видається роздруківка підтвердження надання номера PESEL.

Послуга безкоштовна.
Якщо в заяві є пропуски – службовець попросить Вас їх заповнити.

RU

Номер PESEL может получить любое лицо, которое с 24 февраля 2022 года прибыло в Польшу с территории Украины или через другие страны в связи с военными действиями, проводимыми в Украине и:

 • имеет гражданство Украины или
 • является мужем/женой гражданина Украины, но не имеет украинского или польского гражданства, или,
 • имеет гражданство Украины и Карту Поляка или,
 • является ближайшим родственником лица, имеющего гражданство Украины и Карту поляка.

He могут подать заявление на номер PESEL граждане Украины, которые:

 1. имеют:
  • постоянный вид на жительство,
  • временный вид на жительство,
  • вид на жительство для долгосрочного резидента Европейского Союза,
  • статус беженца,
  • дополнительную защиту,
  • вид на жительство по гуманитарным причинам,
  • разрешения на толерантное пребывание;
 2. подали заявление о международной защите в Польше или кто-то подал такое заявление от их имени;
 3. заявили о своем намерении подать заявление о предоставлении международной защиты в Республике Польша или тем к кому относятся такие заявления.

Как получить номер PESEL:

Вам необходимо подготовить:

 • Заявление о присвоении номера PESEL гражданину Украины в связи с вооруженным конфликтом
 • Документ, который подтвердит данные, указанные в заявлении (в том числе удостоверяющие личность). Если у гражданина Украины такого документа нет, то подписанное им заявление юридически равносильно заявлению о том, что данные соответствуют действительности. Если заявление заполняется от имени несовершеннолетнего (ребенка до 18 лет), укажите данные родителей и/или фактического опекуна ребенка.
 • Цветная фотография на фотобумаге размером 35 х 45 мм (ширина х высота)

Заявление должно быть подано лично. При подаче заявления будут взяты отпечатки пальцев.

Присутствие ребенка до 12 лет при подаче заявления не обязательно – за исключением ситуации, при которой его личность будет установлена ​​на основании декларации. Заявление от имени ребенка подается одним из родителей, опекуном, попечителем, временным опекуном, назначаемым опекунским судом, либо лицом, осуществляющим фактическое попечительство над ребенком. Детям до 12 лет отпечатки пальцев не берут.

Заявление можно подать в любом государственном управлении гмины (urząd gminy) – после его подачи будет выданo подтверждениe о присвоении номера PESEL.

Услуга бесплатная.

Если в заявлении будут какие-то несоответствия – работник гмины попросит вас их исправить.


Polecane artykuły