;

Akcja PIT 2021 / Акція PIT 2021 / Akция PIT 2021

Akcja PIT 2021

Z dniem 24.01.2022 roku w Job Impulse Polska, Job Abroad oraz Job Outsourcing startuje Akcja PIT 2021.

W tym roku PIT-11 oraz IFT-1R zostaną do Państwa przesłane drogą mailową (w wersji nieedytowalnej) z adresu pit2021@strefajob.pl na adres wskazany w kwestionariuszu i potwierdzony w umowie o pracę bądź przesłany w innej, pisemnej formie (w tym elektronicznie).

W treści maila zostanie przesłany link. Po kliknięciu w link zostaną poproszeni Państwo o podanie hasła, po wprowadzeniu którego dokument zostanie pobrany i zapisany automatycznie na dysku komputera.

Dla skutecznego rozliczenia PIT / IFT istotne są następujące dane:

CZĘŚĆ A – Miejsce i cel składania informacji (dot. PIT-11 i IFT-1R)

 • Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja

CZĘŚĆ C – Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika (dot. PIT-11) / Dane odbiorcy należności (dot. IFT-1R)

 • Numer PESEL (dot. PIT-11) / Numer identyfikacyjny podatnika (dot. IFT-1R)
 • Nazwisko
 • Pierwsze imię
 • Data urodzenia
 • Dane adresowe

CZĘŚĆ D – Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego zryczałtowanego podatku (dot. IFT-1R)

CZĘŚĆ E – Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki (dot. PIT-11)

Jeśli powyższe informacje znajdujące się na dokumencie PIT lub IFT są błędne, prosimy o kontakt pod adresem helppit@strefajob.pl

Wystąpienie błędów w części A oraz C nie spowoduje wysłania korekty deklaracji PIT – należy przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podać prawidłowe dane (Job Impulse, Job Abroad lub Job Outsourcing wyśle do US prawidłowe deklaracje PIT). Natomiast wszelkie błędy występujące w części D (dot. IFT-1R) lub części E (dot. PIT-11) zostaną poprawione i przesłane zostaną jeszcze raz poprawne deklaracje PIT-11/IFT-1R.

PIT-11 oraz IFT-1R są wygenerowane za pracę świadczoną w okresie 12.2020-11.2021.

PIT-y oraz IFT-1R za pracę w grudniu 2021 z uwagi na przesunięcie wypłaty wynagrodzenia zostaną rozliczone w kolejnym roku kalendarzowym (za pracę w grudniu wypłata następuje w styczniu i w styczniu podatnik osiąga przychód).

Elektroniczne wysyłanie PIT-ów oraz IFT-1R jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik ma obowiązek przesłania podatnikom imiennej informacji o wysokości dochodu, forma wysyłki nie jest określona. Z obowiązku tego płatnicy muszą się wywiązać do końca lutego. PIT-11 oraz IFT-1R to druk, który pracownicy dostają od swoich pracodawców.

Акція PIT 2021

Від 24.01.2022 в Job Impulse Polska, Job Abroad та Job Outsourcing стартує Акція PIT 2021.

Цього року PIT-11 та IFT-1R будуть надіслані Вам електронною поштою (у нередагованій версії) з адреси pit2021@strefajob.pl на адресу, зазначену в анкеті та підтверджену у трудовому договорі, або надіслані в іншій, письмовій формі [у тому числі в електронному вигляді].

У електронному листі буде надіслано посилання. Після натискання посилання документ автоматично завантажується та зберігається на вашому комп’ютері.

Для ефективного розрахування PIT / IFT важливими є наступні дані:

ЧАСТИНА A – Місце і мета подання інформації (щодо PIT-11 та IFT-1R)

 • Податкова служба, до якої адресується інформація

ЧАСТИНА C – Ідентифікаційні дані та адреса платника податків (щодо PIT-11)/Дані отримувача (щодо IFT-1R)

 • Номер PESEL (щодо PIT-11) / Ідентифікаційний номер платника податків (щодо IFT-1R)
 • Прізвище
 • Перше ім’я
 • Дата народження
 • Адресні дані

ЧАСТИНА D – Види доходу (прибутку) та суми сплаченого єдиного податку (щодо IFT-1R)

ЧАСТИНА E – Доходи платника податків, авансові платежі та стягненні внески (щодо PIT-11)

Якщо вказана вище інформація на документі PIT або IFT невірна, зв’яжіться з нами за адресою helppit@strefajob.pl

Поява помилок у частинах А та С не призведе до відправки корекції декларації PIT – при розрахунку з податковим органом необхідно ввести правильні дані (Job Impulse, Job Abroad та Job Outsourcing буде надсилати правильні декларації PIT до податкових органів). Проте будь-які помилки, що виникають у частині D (щодо IFT-1R) або частині E (щодо PIT-11), будуть виправлені і правильні декларації PIT-11/IFT-1R будуть знову відправлені.

PIT-11 та IFT-1R створюються для роботи, що виконуються між 12.2020 та 11.2021.
PIT-11 та IFT-1R для роботи в грудні 2021 року внаслідок відстрочки розрахункового місяця будуть розраховані в наступному календарному році [за роботу в грудні оплата проводиться в січні і у січні платник податку отримує дохід].

Електронна відправка PIT і IFT-1R є безпечною та відповідає діючим нормам. Відповідно до положень ст. 42 ч. 2 Закону про податок з доходів фізичних осіб, платник зобов’язаний направити податково зобов’язаним іменну інформацію про суму доходу, форма відправлення не зазначена. Платники повинні виконати це зобов’язання до кінця лютого. PIT-11 та IFT-1R – це друк, який працівники отримують від своїх роботодавців.

Акция PIT 2021

От 24.01.2022 в Job Impulse Polska,  Job Abroad и Job Outsourcing стартует Акция PIT 2021.

В этом году PIT-11 и IFT-1R будут высланы Вам по электронной почте не в редактируемой версии с адреса pit2021@strefajob.pl на адрес, указанный в анкете и подтвержденный в трудовом договоре, или присланный в другой, письменной форме [в том числе в электронном виде].

В электронном письме будет отправлено ссылку.

После нажатия ссылки документ автоматически загружается и сохраняется на вашем компьютере.

Для эффективного расчета PIT / IFT важны следующие данные:

 • ЧАСТЬ A –Место и цель представления информации (относится PIT-11 и IFT-1R)
 • Налоговая служба, которой адресуется информация
 • ЧАСТЬ C –Идентификационные данные и адрес проживания налогоплательщика (относится PIT-11) / Данные получателя (относится IFT-1R)
 • номер PESEL (относится PIT-11) / Идентификационный номер налогоплательщика (относится IFT-1R)
 • Фамилия
 • Первое имя
 • Дата рождения
 • Адресные данные
 • ЧАСТЬ D –Виды дохода (прибыли) и суммы уплаченного единого налога (относится IFT-1R)
 • ЧАСТЬ E –Доходы налогоплательщика, полученные авансы и взносы (относится PIT-11)

Если указанная выше информация на документе PIT или IFT неверна, свяжитесь с нами по адресу helppit@strefajob.pl.

Появление ошибок в частях А и С не приведет к отправке коррекции декларации PIT – при расчете с налоговым органом необходимо ввести правильные данные (Job Impulse, Job Abroad и Job Outsourcing отправит правильные декларации PIT в налоговые органы). Однако любые ошибки, возникающие в части D (относится IFT-1R) или части E (относится PIT-11), будут исправлены и правильные декларации PIT-11 / IFT-1R будут снова отправлены.

PIT-11 и IFT-1R создаются за работы, выполненные в периоде 12.2020 и 11.2021.
PIT-11 и IFT-1R за работу в декабре 2021 года в результате отсрочки расчетного месяца будут рассчитаны в следующем календарном году (за работу в декабре – оплата производится в январе).

Электронная отправка PIT и IFT-1R является безопасной и соответствует действующим нормам. В соответствии с положениями ст. 42 ч. 2 Закона о налоге с доходов физических лиц, плательщик обязан направить налогово обязанным именную информацию о сумме дохода, форма отправления не указана. Плательщики должны выполнить это обязательство до конца февраля. PIT-11 и IFT-1R – это форма, которую работники получают от своих работодателей.

Polecane artykuły