;

Akcja PIT 2023 / Акція PIT 2023 / Akция PIT / PIT Action 2023

Akcja PIT 2023

W Job Impulse Polska, Job Abroad, Job Outsourcing, Ahead Professionals startuje Akcja PIT 2023.

W tym roku PIT-11 oraz IFT-1R zostaną do Państwa przesłane drogą mailową (w wersji nieedytowalnej) z adresu pit@strefajob.pl na adres wskazany w kwestionariuszu i potwierdzony w umowie o pracę bądź przesłany w innej, pisemnej formie (w tym elektronicznie).

Link zostanie wysłany w treści maila. Po kliknięciu w link zostaną Państwo poproszeni o podanie hasła, które będzie przesłane w treści e-maila. Następnie dokument zostanie pobrany i zapisany automatycznie na dysku komputera.

Dla skutecznego rozliczenia PIT / IFT istotne są następujące dane:

CZĘŚĆ A – Miejsce i cel składania informacji (dot. PIT-11 i IFT-1R)

 • Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja

C – Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika (dot. PIT-11)/ Dane odbiorcy należności (dot.

IFT-1R)

 • Numer PESEL (dot. PIT-11) / Numer identyfikacyjny podatnika (dot. IFT-1R)
 • Nazwisko
 • Pierwsze imię
 • Data urodzenia
 • Dane adresowe

D – Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego zryczałtowanego podatku (dot. IFT-1R)

E – Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki (dot. PIT-11)

Jeśli powyższe informacje znajdujące się na dokumencie PIT lub IFT są błędne, prosimy o kontakt pod adresem helppit@strefajob.pl.

Wystąpienie błędów w części A oraz C nie spowoduje wysłania korekty deklaracji PIT – należy przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podać prawidłowe dane (Job Impulse wyśle do US prawidłowe deklaracje PIT). Natomiast wszelkie błędy występujące w części D (dot. IFT-1R) lub części E (dot. PIT-11) zostaną poprawione, a zaktualizowane deklaracje PIT-11/IFT-1R zostaną jeszcze raz przesłane.

PIT-11 oraz IFT-1R są wygenerowane za pracę świadczoną w okresie 12.2022-11.2023.

PIT-y oraz IFT-1R za pracę w grudniu 2023 z uwagi na przesunięcie wypłaty wynagrodzenia, zostaną rozliczone w kolejnym roku kalendarzowym (za pracę w grudniu wypłata następuje w styczniu i w styczniu podatnik osiąga przychód).

Elektroniczne wysyłanie PIT-ów oraz IFT-1R jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik ma obowiązek przesłania podatnikom imiennej informacji o wysokości dochodu, forma wysyłki nie jest określona. Z obowiązku tego płatnicy muszą się wywiązać do końca lutego. PIT-11 oraz IFT-1R to druk, który pracownicy dostają od swoich pracodawców.


Акція PIT 2023

В Job Impulse Polska, Job Abroad, Job Outsourcing та Ahead Professionals стартує Акція PIT 2023.

Цього року PIT-11 та IFT-1R будуть надіслані Вам електронною поштою [у нередагованій версії] з адреси pit@strefajob.pl на адресу, зазначену в анкеті та підтверджену у трудовому договорі, або надіслані в іншій, письмовій формі [у тому числі в електронному вигляді].

У електронному листі буде надіслано посилання. Після переходу за посиланням Вам буде запропоновано ввести пароль, який буде надіслано у електронному листі. Потім документ буде завантажено та автоматично збережено на вашому комп’ютері.

Для ефективного розрахування PIT / IFT важливими є наступні дані:

ЧАСТИНА A – Місце і мета подання інформації (щодо PIT-11 та IFT-1R)

 • Податкова служба, до якої адресується інформація

C – Ідентифікаційні дані та адреса платника податків (щодо PIT-11)/Дані отримувача (щодо IFT-1R)

 • Номер PESEL (щодо PIT-11) / Ідентифікаційний номер платника податків (щодо

IFT-1R)

 • Прізвище
 • Перше ім’я
 • Дата народження
 • Адресні дані

D – Види доходу (прибутку) та суми сплаченого єдиного податку (щодо IFT-1R)

E – Доходи платника податків, авансові платежі та стягненні внески (щодо PIT-11)

Якщо вказана вище інформація на документі PIT або IFT невірна, зв’яжіться з нами за адресою helppit@strefajob.pl.

Поява помилок у частинах А та С не призведе до відправки корекції декларації PIT – при розрахунку з податковим органом необхідно ввести правильні дані (Job Impulse буде надсилати правильні декларації PIT до податкових органів). Проте будь-які помилки, що виникають у частині D (щодо IFT-1R) або частині E (щодо PIT-11), будуть виправлені і правильні декларації PIT-11/IFT-1R будуть знову відправлені.

PIT-11 та IFT-1R створюються для роботи, що виконуються між 12.2022 та 11.2023. PIT-11 та IFT-1R для роботи в грудні 2023 року внаслідок відстрочки розрахункового місяця будуть розраховані в наступному календарному році [за роботу в грудні оплата проводиться в січні і у січні платник податку отримує дохід].

Електронна відправка PIT і IFT-1R є безпечною та відповідає діючим нормам. Відповідно до положень ст. 42 ч. 2 Закону про податок з доходів фізичних осіб, платник зобов’язаний направити податково зобов’язаним іменну інформацію про суму доходу, форма відправлення не зазначена. Платники повинні виконати це зобов’язання до кінця лютого. PIT-11 та IFT-1R – це друк, який працівники отримують від своїх роботодавців.


Akция PIT

B Job Impulse Polska,  Job Abroad, Job Outsourcing, и Ahead Professionals стартует Акция PIT 2023.

В этом году PIT-11 и IFT-1R будут высланы Вам по электронной почте [не в редактируемой версии] с адреса pit@strefajob.pl на адрес, указанный в анкете и подтвержденный в трудовом договоре, или присланный в другой, письменной форме [в том числе в электронном виде].

В электронном письме будет отправлено ссылку. После перехода по ссылке Вам будет предложено ввести пароль, отправленный в электронном письме. Затем документ будет загружен и автоматически сохранен на вашем компьютере.

Для эффективного расчета PIT / IFT важны следующие данные:

ЧАСТЬ A – Место и цель представления информации (относится PIT-11 и IFT-1R)

 • Налоговая служба, которой адресуется информация

C – Идентификационные данные и адрес проживания налогоплательщика (относится PIT-11) / Данные получателя (относится IFT-1R)

 • номер PESEL (относится PIT-11) / Идентификационный номер налогоплательщика (относится IFT-1R) o Фамилия o Первое имя o Дата рождения
 • Адресные данные

D – Виды дохода (прибыли) и суммы уплаченного единого налога (относится IFT-1R)

E – Доходы налогоплательщика, полученные авансы и взносы (относится PIT-11)

Если указанная выше информация на документе PIT или IFT неверна, свяжитесь с нами по адресу helppit@strefajob.pl

Появление ошибок в частях А и С не приведет к отправке коррекции декларации PIT – при расчете с налоговым органом необходимо ввести правильные данные (Job Impulse отправит правильные декларации PIT в налоговые органы). Однако любые ошибки, возникающие в части D (относится IFT-1R) или части E (относится PIT-11), будут исправлены и правильные декларации PIT-11 / IFT-1R будут снова отправлены.

PIT-11 и IFT-1R создаются за работы, выполненные в периоде 12.2022 и 11.2023.

PIT-11 и IFT-1R за работу в декабре 2023 года в результате отсрочки расчетного месяца будут рассчитаны в следующем календарном году (за работу в декабре – оплата производится в январе). Электронная отправка PIT и IFT-1R является безопасной и соответствует действующим нормам. В соответствии с положениями ст. 42 ч. 2 Закона о налоге с доходов физических лиц, плательщик обязан направить налогово обязанным именную информацию о сумме дохода, форма отправления не указана. Плательщики должны выполнить это обязательство до конца февраля. PIT-11 и IFT-1R – это форма, которую работники получают от своих работодателей.


PIT 2023 Action

Job Impulse Polska, Job Abroad, Job Outsourcing, Ahead Professionals launches the PIT 2023 Action.

This year, PIT-11 and IFT-1R will be sent to you by e-mail [in non-editable version] from the address pit@strefajob.pl to the address indicated in the questionnaire and confirmed in the employment contract or sent in other written form [including electronic mail].

A link will be sent in the body of the email. After clicking on the link, you will be asked to enter a password, which will be sent in the body of the e-mail. Next, the document will be downloaded and saved automatically on your computer disk.

The following data are important for effective PIT / IFT settlement:

PART A – Place and purpose of submitting information (regarding PIT-11 and IFT-1R)

 • The tax office to which the information is addressed

– Identification data and address of taxpayer’s residence (regarding PIT-11)/ Recipient’s data (regarding IFT-1R)

 • PESEL number (regarding PIT-11) / Taxpayer identification number (regarding IFT-1R
 • Surname
 • First name
 • Date of birth
 • Address data

D -Types of revenue (income) and the amount of flat-rate tax collected (regarding IFT-1R)

E – Taxpayer’s income, advance payments and contributions collected (regarding PIT-11)

If the above information on the PIT or IFT document are incorrect, please contact us at helppit@strefajob.pl

Errors in parts A and C will not result in sending the adjusted PIT declaration. Correct data must be provided when settling with the Tax Office (Job Impulse will send correct PIT declarations to the Tax Office). However, any errors in part D (regarding IFT-1R) or part E (regarding PIT-11) will be corrected and the correct PIT-11/IFT-1R declarations will be sent.

PIT-11 and IFT-1R are generated for work performed in the period from December 2022 until November 2023.

PIT and IFT-1R for work performed in December 2023 will be settled in the next calendar year due to the postponed payment of remuneration,[work performed in December will be paid in January and income earned by the taxpayer will be registered in January].

Electronic dispatch of PITs and IFT-1R is safe and complies with applicable regulations. Pursuant to the provisions of art. 42 sec. 2 of the Personal Income Tax Act, the payer is obliged to send personal information about the amount of income to taxpayers, while the form of sending such information is not specified. Payers must comply with the above obligation by the end of February. PIT-11 and IFT-1R are forms received by employees from their employers.

Polecane artykuły