;

PL/UA Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – główne założenia

W sobotę 12 marca 2022 w życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ta rewolucyjna wręcz ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022. Specustawa reguluje również kwestie socjalne, zdrowotne i edukacyjne. Według danych Straży Granicznej z dnia 14 marca 2022 roku od chwili wybuchu wojny do Polski przybyło ponad 1,7 mln obywateli Ukrainy.

Najważniejsze założenia ustawy:

 • Nowe przepisy będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
 • Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 roku.
 • Pobyt uchodźców z Ukrainy będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.
 • Ustawa ułatwia dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby zatrudnić obywatela Ukrainy, pracodawca będzie zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy powiadomić właściwy urząd pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl o powierzeniu mu pracy. Tym samym znika obowiązek rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Ustawa zawiera przepisy ułatwiające obywatelom Ukrainy wykonywanie zawodów medycznych. Przez okres 18 miesięcy obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu. Obywatel Ukrainy wykonujący powyższy zawód może pracować wyłącznie w podmiocie leczniczym i jest zobowiązany do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie.
 • Po upływie dziewięciu miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.
 • Na mocy ustawy uchodźcy z Ukrainy będą musieli m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany w dowolnym organie wykonawczym gminy.
 • Uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach.
 • Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać będzie jednorazowa pomoc finansowa 300 zł na osobę, przeznaczona na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, a także świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie dobry start oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenia przysługiwać będą po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów.
 • Ustawa umożliwi wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Środki będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni na wniosek o takie świadczenie.
 • Terminy ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną, zostaną wydłużone do końca roku.
 • Jeżeli ostatni dzień okresu ważności a) kart pobytu, b) polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, c) dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
 • Przez 18 miesięcy będzie uznawany za legalny pobyt obywatela Ukrainy, jeśli w czasie wojny straciłby możliwość przebywania w Polsce na podstawie np. wizy Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego.
 • Na mocy ustawy powstanie specjalny Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Pełna treść specustawy: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

основні нововведення

12 березня 2022 року набув чинності закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Цей революційний закон встановлює спеціальні правила легалізації перебування громадян України, які прибули до Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року. Спеціальний закон також регулює соціальні, медичні та освітні питання. За даними Прикордонної служби Польщі, від початку війни до 14 березня 2022 року до Польщі прибуло понад 1,7 мільйона громадян України.

Найважливіші нововведення:

 • Нові правила діятимуть з 24 лютого 2022 року.
 • Закон гарантує легальність перебування для громадян України, а також їхніх чоловіків чи дружин, які не мають українського громадянства, і в’їхали в Польщу з України від 24 лютого 2022 року.
 • Перебування біженців з України вважатиметься легальним протягом 18 місяців.
 • Закон полегшує доступ до польського ринку праці громадянам України, перебування яких є легальним. Для працевлаштування громадянина України роботодавець зобов’язаний упродовж 14 днів з дня початку роботи повідомити службу зайнятості через телеінформаційну систему praca.gov.pl про те, що громадинину України доручено роботу. Таким чином, реєструвати декларацію про доручення роботи іноземцеві більше не потрібно.
 • Закон містить положення, які полегшують доступ до ринку праців медичним працівникам, які є громадянами України. Терміном на 18 місяців громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря, стоматолога, медсестри чи акушерки за межами території держав-членів Європейського Союзу, може бути надано дозвіл працювати по спеціальності. Громадянин України, який має зазначену вище медичну спеціальність, може працювати лише в медичній установі та зобов’язаний повідомити міністра охорони здоров’я, в якому лікувальному закладі та на який період він буде працевлаштований, протягом 7 днів з дня початку надання медичних послуг в цьому закладі.
 • Через дев’ять місяців від дати в’їзду в Польщу біженці, перебування яких визнано законним, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання в Польщі терміном на три роки.
 • Відповідно до закону, біженці з України повинні отримати номер PESEL (відповідник українського ідентифікаційного номера) та створити довірений профіль у будь-якому органі виконавчої служби гміни.
 • Учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських школах та університетах.
 • Біженці з України матимуть право на одноразову матеріальну допомогу у розмірі 300 злотих на особу, призначену на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла, а також на допомогу по догляду за дитиною, соціальні виплати на дітей, і фінансову допомогу, що знижує оплату бітьків за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з вихователем. Пільги надаватимуться після виконання відповідних умов та дотримання критеріїв.
 • Закон дозволить виплачувати допомогу тим, хто забезпечує громадян України харчування та проживання. Кошти будуть виплачуватися протягом максимум 60 днів після подачі заяви для отримання такої допомоги.
 • Терміни дії національних віз та дозволів на тимчасове проживання для українців, які до війни легально проживали в Польщі, будуть продовжені до кінця 2022 року.
 • Якщо останній день дії виданих громадянам України а) карт на тимчасове проживання, б) польських документів, що посвідчують особу громадянина України, в) документів «Zgoda na pobyt tolerowany», припадає на період з 24 лютого 2022 року, він продовжується, відповідно до закону на 18 місяців.
 • Перебуванням громадянина України вважатиметься легальним упродовж 18 місяців, якщо під час війни він втратив можливість перебувати в Польщі на підставі, наприклад, шенгенської візи або за безвізовим рухом.
 • Відповідно до Закону, буде створено спеціальний фонд допомоги для фінансування або співфінансування виконання завдань з надання допомоги Україні, зокрема громадянам України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на території України, також завдань, що виконуються на території України, Республіки Польща та за її межами.

Polecane artykuły