;

Praca dla osób z niepełnosprawnością – badanie zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności Job Impulse i SW Research


Praca dla osób z niepełnosprawnością to temat, który stale analizujemy. Jednym z tego przejawów jest badanie ankietowe o zatrudnieniu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przeprowadzone przez SW Research na zlecenie firmy Job Impulse, członka Polskiego Forum HR. 

63.2 % ankietowanych[1] uważa, że osoby z niepełnosprawnością wnoszą do firmy inny, ważny punkt widzenia. Wynika to z badań przeprowadzonych w lipcu 2023 r. przez Zapytani o to, co sprawia, że niektórzy pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników z orzeczeniem, respondenci wskazują przede wszystkim na strach, że sobie nie poradzą (60,6%). Żeby to zmienić niezbędne jest m.in.: zwiększenie świadomości na temat skali i powszechności zjawiska – taką odpowiedź zaznaczyło niespełna 63% ankietowanych.

Z czym wiąże się praca dla osób z niepełnosprawnością? – Jak tworzyć różnorodne i empatyczne przedsiębiorstwa?

Oprócz innego punktu widzenia respondenci wymienili też: empatię (61,8%), otwartość na różnorodność (61,4%) oraz zaangażowanie (60,1%), jako pozytywne aspekty, które osoby z niepełnosprawnością mogą wnieść do firmy.

Wyniki badań wskazują, że potencjalni współpracownicy dostrzegają pozytywne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że coraz powszechniejsza staje się wiedza o tym, że aby tworzyć prawdziwie świadome, empatyczne, inkluzywne zespoły w organizacjach niezbędny jest zróżnicowany punkt widzenia i rozmaite doświadczenia, także te, związane z niepełnosprawnością. Dlatego nie tylko jesteśmy otwarci na takich pracowników, ale i edukujemy naszych klientów w tym zakresie – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

Jednak nie wszyscy pracodawcy z taką otwartością podchodzą do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Jako przeszkody ankietowani wskazali: strach przed tym, że takie osoby sobie nie poradzą (60,6%), obawy o mniejszą produktywność (59,5%) oraz brak udogodnień w firmach, takich jak np. winda w budynku (56,8%). Prawie 1/3 respondentów odpowiedziała, że decydującym czynnikiem jest nieznajomość przepisów, praw i obowiązków osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy – Jak uświadamiać współpracowników i edukować pracodawców?

Ankietowani zostali zapytani także o to, co powinno się zmienić, aby pracodawcy chętniej zatrudniali osoby z niepełnosprawnością. Aż 62,8% wskazała na konieczność zwiększenia świadomości na temat skali i powszechności zjawiska, ponieważ może ono dotknąć każdego. Przykładowo ze względu na starzejące się społeczeństwo czy choroby cywilizacyjne. Ponadto istotne jest rozpropagowanie wiedzy o dofinansowaniach do miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością (60,7%). Równie ważne jest zwiększenie liczby kampanii edukacyjnych na ten temat (50,1 %).

Obecnie osoby z niepełnosprawnością stanowią 16% światowej populacji, dlatego edukacja w zakresie ich zatrudniania jest niezwykle istotna. Niepełnosprawność może wynikać z różnych przyczyn, w tym ze starzenia się, co oznacza, że może dotknąć każdego z nas. Działania edukacyjne, wspierające większą obecność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, są kluczowe do budowania zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Warto też uświadamiać pracodawców, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w znaczniej mierze nie wiąże się z kosztownymi dostosowaniami czy inwestycjami. Istotne jest natomiast budowanie inkluzywnej kultury – Agata Robińska, prezeska zarządu w Fundacji TAKpełnosprawni.

[1] Badanie przeprowadzone przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI). Zlecenie Job Impulse na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie 1020 osób, w dniach 18-20 lipca 2023 roku.


Polecane artykuły