;

Zatrudnianie cudzoziemców – 5 najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców

Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że w pierwszym kwartale 2023 ponad milion obcokrajowców świadczyło legalną pracę w Polsce. Jest to rekordowa liczba w porównaniu do lat ubiegłych. Największą grupę aktywnych zawodowo cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Jak zatem powinno przebiegać poprawne zatrudnianie cudzoziemców? Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy

Wiele przedsiębiorstw w Polsce mierzy się z niedoborem kadr. Najczęstszym problemem jest znalezienie pracowników niższego i średniego szczebla, w tym także wykwalifikowanych specjalistów. Postępujące zmiany demograficzne, a tym samym malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym przyczyniają się do coraz mniejszej liczby kandydatów na rodzimym rynku pracy. Z tego też powodu zatrudnianie cudzoziemców staje się standardem w rekrutacji. Pracownicy zza granicy skutecznie i szybko wypełniają luki kadrowe, tym samym pozwalają zachować ciągłość pracy. Jest to szczególnie istotne w dużych firmach produkcyjnych.

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się nierzadko ze skomplikowanymi formalnościami. O ile obywatele Unii Europejskiej mogą pracować w Polsce na tych samych zasadach, co Polacy, to już pierwsze trudności pojawiają się w momencie decyzji o zatrudnieniu obcokrajowca spoza UE.

Jakie 5 najczęstszych błędów powoduje zatrudnianie cudzoziemców?

1. Brak dokładnej weryfikacji pobytu cudzoziemca przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

Sama plastikowa karta pobytu nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy. Pracodawca przed zatrudnieniem powinien uzyskać od cudzoziemca decyzję, która uprawniała go do otrzymania tej karty i która potwierdza jego możliwości dostępu do rynku pracy. Kopię tej decyzji pracodawca przechowuje w aktach osobowych.

2. Niezgodność dokumentu legalizującego pracę z warunkami zatrudnienia wskazanymi w umowie

Pracodawca, który planuje wprowadzić zmiany w umowie zawartej z cudzoziemcem (np. zmiana stanowiska, obniżenie wynagrodzenia czy wymiaru czasu pracy), powinien uprzednio upewnić się, czy nie wymaga to zmiany lub przeprowadzenia nowej procedury legalizacyjnej. Praca musi być zgodna z wydanym dokumentem zezwalającym na pracę.

3. Brak tłumaczenia dokumentów

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej, w języku, który będzie dla niego zrozumiały.

4. Zatrudnianie cudzoziemca przed wydaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę

Samo złożenie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego nie oznacza uzyskania tych zezwoleń. Często proces wydania dokumentów trwa długo, urząd również może odmówić wpisu oświadczenia do centralnej Ewidencji czy wydania zezwolenia. Zatrudnienie cudzoziemca może nastąpić dopiero, gdy zezwolenie czy oświadczenie zostało wydane.

5. Niepowiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu/niepodjęciu pracy

Pracodawca ma obowiązek w terminie 7 dni od daty ważności oświadczenia pisemnie powiadomić PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Zatrudnianie cudzoziemców to trudny i złożony proces, wymagający czasu oraz wiedzy merytorycznej, dlatego od lat wspieramy w tym zakresie zarówno dla przedsiębiorców, jak i obcokrajowców, oferując usługę Job Legally, w ramach której nasi eksperci pomagają w procesie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce na każdym etapie jego pracy.

Polecane artykuły