;

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024

Zatrudnienie cudzoziemców w 2024 roku spotka się z wieloma zmianami. Zapowiedzi nowelizacji przepisów pojawiły się już w zeszłym roku, jednak dopiero w ostatnich dniach ogłoszono najważniejsze projekty. Przyjrzeliśmy się im i przygotowaliśmy dla Was omówienie najważniejszych zmian w legalizacji pracy cudzoziemców. Sprawdź, czego możemy się spodziewać w 2024 r.?

Zatrudnianie cudzoziemców 2024 – najważniejsze zmiany

Zatrudnienie Ukraińców w 2024 roku

Legalny pobyt Ukrainek i Ukraińców w Polsce został przedłużony. W październiku zeszłego roku Unia Europejska wydłużyła ochronę czasową dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie o dodatkowy rok, czyli z 4 marca 2024 r. do 4 marca 2025 r. W odpowiedzi na decyzję Rady UE w lutym br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Tzw. Specustawa przedłuża legalność pobytu Ukrainek i Ukraińców na terytorium Polski do 30 czerwca 2024 r., a w tym:

  • okres ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy,
  • termin opuszczenia terytorium Polski i dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy,
  • ważność polskich dokumentów tożsamości i kart pobytu,
  • zgody na pobyt tolerowany i pobyt na podstawie wizy Schengen.

Możliwe, że ochrona zostanie przyznana na jeszcze dłużej (do 2025 r.), jednak decyzja jeszcze nie zapadła.

Cudzoziemcy nieobjęci Specustawą

Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. mogą otrzymać zaświadczenie o objęciu ochroną czasową. Są to m.in. obywatele innych krajów przebywający na terenie Ukrainy na podstawie stałego pobytu.

Osoby, które otrzymały zaświadczenie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców upływające do 4 marca 2024 r. nie muszą wnioskować o wydanie nowych dokumentów. Zachowają one ważność do 4 marca 2025 r., zgodnie z mechanizmem ochrony czasowej uruchomionym decyzją wykonawczą Rady UE.

Ustawa o cudzoziemcach 2024

Rozważając zatrudnianie cudzoziemców w 2024 r., należy również wziąć pod uwagę nowelizację Ustawy o cudzoziemcach.

Zaplanowany przez Radę Ministrów projekt zakłada także wprowadzenie szeregu zmian w przepisach dotyczących cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce, m.in.:

  • pełna cyfryzacja procesu zatrudnienia cudzoziemców,
  • uproszczenie zasad uzyskiwania Niebieskiej Karty UE,
  • nowe obowiązki informacyjne dla posiadaczy Blue Card,
  • uprawnienia dla posiadaczy Niebieskiej Karty co do podejmowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak polscy obywatele.

Zmiany w ustawie wpływające na zatrudnianie cudzoziemców dotyczą także sposobu składania wniosku pobytowego. Forma papierowa zostanie zastąpiona elektroniczną.

Co jeszcze wpłynie na zatrudnianie cudzoziemców w 2024?

Test rynku pracy

Projekt ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców ma zlikwidować również tzw. test rynku pracy. Decyzję uzasadnia się zbędnością jego przeprowadzania przy relatywnie niskim bezrobociu. A także tym, że wiele zawodów już teraz jest z niego wyłączonych, np. informatycy.

Wyższe wynagrodzenia dla cudzoziemców w 2024

Cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji mogą spodziewać się podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Wyższy próg będzie dotyczyć wniosków o wydanie lub zmianę Niebieskiej Karty złożonych od 2024 r., również tych złożonych przed 9 lutego 2024 r.

Strategia migracyjna Polski na 2025-2030

W 2024 r. mają także wystartować prace nad stworzeniem strategii migracyjnej na lata 2025-2030. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje, że harmonogram zakończy się jeszcze w tym roku. Natomiast w dwóch pierwszych kwartałach 2025 r. mają zostać przyjęte nowe regulacje prawne, a w tym także wspomniana już nowa ustawa o cudzoziemcach.


Polecane artykuły